EEN BESTUUR DAT LUISTERT

In een stad als Antwerpen die barst van talent, diversiteit, verenigingen en geëngageerde inwoners is het voor CD&V een vanzelfsprekendheid om in dialoog met hen het beleid vorm te geven. Een stad bestuur je samen! Participatie van inwoners, buurtcomités en verenigingen is voor ons hét middel om een beter beleid met méér ambitie voor Antwerpen te voeren. Beleid en projecten die beter aansluiten op de reële noden en wensen van onze inwoners en ondernemers.

Een aantal elementen zijn van essentieel belang bij het voeren van participatieprocessen. Het vooropstellen van duidelijke randvoorwaarden, een transparante informatieverstrekking en een passend gevolg geven aan het resultaat zijn de drie belangrijkste. Voor CD&V moeten inwoners  vanaf de start betrokken worden. Ze moeten ook mee kunnen nadenken over de visie en het concept van een project voordat aan het ontwerpproces gestart wordt. Om, als het ware in een vorm van co-creatie, het gehele denkproces mee te voeren.

CD&V wil een districtsbestuur dat echt luistert en de bewoners betrekt bij de besluitvorming.

Hiervoor nemen we volgende maatregelen:

  • Omwonenden worden steeds reeds bij de start van een project mee betrokken. Zo kan de kennis en kunde van omwonenden volop benut worden doorheen het volledige ontwerpproces. Er dienen ook participatiemomenten voorzien te worden voor de opmaak van de projectdefinitie en randvoorwaarden.

  • De adviesraden worden verbreed. We betrekken meer inwoners bij de raden door het inzetten van digitale technologie.

  • Naast de huidige schepen van burgerparticipatie voeren we ook een participatieambtenaar in die actief inwoners en verenigingen betrekt in het beleid. Voor CD&V is een integrale burgerinspraak in het beleid een speerpunt in district Antwerpen.

  • We werken thematische nieuwsbrieven uit waarbij we inwoners snel informeren over de beslissingen en werkzaamheden in het districtscollege en de districtsraad. Zo verkleinen we de kloof tussen onze inwoners en de politiek.